آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستان

  • 2021-12-31Collection date
  • 2022-02-15Updated
آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستان
  • Website address:www.amoozesh.af
  • Server IP:213.175.208.208
  • Site description:وبسایت آموزش مرجع معتبر آموزش علوم بطور آنلاین

domain name:www.amoozesh.afValuation

about 500~20000

domain name:www.amoozesh.afflow

310

domain name:www.amoozesh.afGood or bad

Green leaves branch. Fame Kat

website:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانWeights

2

website:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانIP

213.175.208.208

website:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانcontent

آموزش-مرجعمعتبرآموزشآنلایندرافغانستان//b||79>>=1)c+=c;returna};q!=p&&null!=q&&g(h,n,{configurable:!0,writable:!0,value:q});vart=this;functionu(b,c){vara=b.split("."),d=t;a[0]ind||!d.execScript||d.execScript("var"+a[0]);for(vare;a.length&&(e=a.shift());)a.length||void0===c?d[e]?d=d[e]:d=d[e]={}:d[e]=c};functionv(b){varc=b.length;if(0=c.offsetHeight)a=!1;else{d=c.getBoundingClientRect();varf=document.body;a=d.top+("peYOffset"inwindow?window.peYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);d=d.left+("peXOffset"inwindow?window.peXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+d;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=aدورهآموزشیپرورشونگهداریگلوگیاهآپارتمانیگلوگیاهمخلوقاتلطیفوزیبایخداوندمیباشندوبراینگهداریازآنبایدیکسلسلهکارهاراانجامداد.درایندورهبهتمامنکانیکهبراینگهداریوبرایرشدگیاهوگلنیازهستآشناخواهیدشد.معلوماتبیشتردورهآموزشیگلدوزیوخامکدوزیبادستخامکدوزیوگلدوزیازهنزهایمخصوصافغانستانمیباشدوازآندریخندوزیوستدوزیمحافلاستفادهمیشود.وشمابافراگیریایندورهمیتوانیداینهنرراآموختهوازآنکسبدرآمدکنید.معلوماتبیشتردورهآموزشیGoogleDialogFlowساختیکچتباتمبتنیبرهوشمصنوعیGoogleDialogFlowشماراقادرمیسازدتابدونیکخطبرنامهنویسیوکدزنی،یکچتباتحرفهایبرایکسبوکارووبسایتخودتولیدکردهوبخشاعظمیازنیازهایمشتریانخودرارفعکنید.معلوماتبیشتردورهآموزشیپختغذاهایافغانیآموزشپختغذاباعثخواهدشدغذاهایخوشمزهتریدرستکردهونوشجانکنیددرایندورهانواعغذاهایمخصوصافغانهارابهشمایادخواهیمدادپسباماهمراهباشید.معلوماتبیشتردورهآموزشیزبانبرنامهنویسیScratchبرنامهنویسیبرایکودکانونوجواناندرایندورهشمانحوهکاربااسکرچرابهخوبییادمیگیرید.ما6بازیویدیوییمختلفوپروژههایتعاملیرابرنامهنویسیمیکنیم.ایندورهپیشنیازنداردولازمنیستکهتجربهقبلیبرنامهنویسیداشتهباشید.معلوماتبیشتردورهآموزشیکمکهایاولیهخفهگی،صرع،خونریزیها،شکستهگیهاوغیرهموضوعاتیمیباشدکهنیازبهیکسریکمکهایسریعوبهموقعداردکهبهآنکمکهایاولیهگفتهمیشود.درایندورهباانواعکمکهایاولیهآشنامیشوید.معلوماتبیشتردورهآموزشیKickboxingآموزشتمرینکیکبوکسینگدرخانهورزشکیکبوکسینگیکیازورزشهاوهنرهایرزمیمیباشدکهقدرتبدنیبالاییبهشمامیدهددرایندورهشمامیتوانیدباکمترینامکاناتوبهتنهاییاینورزشپرطرفداررایادبگیرید.معلوماتبیشتردورهآموزشیتمریناتومهارتهایفوتبالیدرایندورهآموزشیکتگوریهایمختلفازورزشفوتبالبهشماآموزشدادهخواهدشدازجملهتمرینکردنباتوپ،دریبزدن،بالابردنسرعتپا،انواعشوتزدنهاآموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانونکاتیکهآموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانبرایبهترشوتزدننیازاستبدانیدبهشماآموزشدادهخواهدشد.معلوماتبیشتر376استاد458دوره1899شاگردویدیوتدریسیهمکارانمادرآموزشدربارهماانسانموجودیمتفکروعالماست.اوتنهاموجودیاستکهقابلیتتعلیمآگاهانهراداردوباایمانبهاصلفراشناختدرپیافزایشآگاهیوشناختخویشتناست.دراینمسیرعدهایفرادهندههستندوبهعنوانمعلمواستادبهمبارزهباجهلمیپردازند.تماسباماشهیدصادق20،جادهبانکخونهرات،افغانستانsupport@amoozesh.afلینکهایپیشنهادیرهانتبنیادخیریهرهآموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانافیلمنرمافزارخانهدورههادربارهماتماسباما©2021تمامیحقوقاینوبسایتمحفوظاست.کاربرعزیز!سرعتپخشویدیوودانلودازاینسایتبرایمشتریانشرکترهانتبصورتویژهافزایشدادهشدهاست.درصورتداشتنپکیجحجمیازشرکترهانتتنها50%ازحجمدانلودشدهمحاسبهمیگردد.اینپیشکشفقطبرایمشتریانرهانتدرکابل،هرات،مزارشریف،بادغیسوجلالآباداستوبزودیمشتریانسایرولایاتنیزاضافهخواهندشد.Email:info@rahanet.afPhone:+93(0)0Website:

Site:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانReport

If there is a violation of the site, please click ReportReport

Recommended information